Gå direkt till Nyheten (Debatt: Är det tillåtet för politiker att inte svara?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 04 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Är det tillåtet för politiker att inte svara?

Publicerad Tuesday, 17 June 2008, 11:24 av Insändare

I en debattartikel, som har information från kommunens eget demokratiråd som grund, ifrågasätter signaturen Nyfiken Medborgare om det ens är tillåtet för en politiker att undgå att svara på frågor i debatter.Här är debattatrtikeln i sin helhet.

– – – –

Under kommunens hemsida finns en rubrik lokal demokratiutveckling, här kan man läsa hur kommunpolitikerna skall få kontakt med medborgarna och få till större deltagande i den politiska processen, bl.a kan man läsa följande: 

E-demokrati
Demokratirådet vill aktivt medverka till att utveckla den kommunala hemsidan till att bli en öppen och tillgänglig möteplats för alla. Merparten av hushållen har idag en egen hemdator, och därmed möjlighet till dialog, ”via nätet, med beslutsfattare på olika nivåer. E-demokrati bygger på öppenhet och insyn och kan vara ett verktyg för att kvalitetssäkra den politiska beslutsprocessen.”

Vad jag kan se så kan denna dialog möjligen ske direkt med beslutsfattaren men inte på någon offentlig mötesplats. Politiska möten (som jag själv inte deltagit i och kan därmed ha fel) lockar inga nya intressegrupper i någon större omfattning. Nätet deltar däremot många medborgare på från olika grupper. Här väljer politiker att hålla sig undan. Varför inte ha en öppen debatt via nätet skulle troligen bli betydligt större intresse (gissning från mig).

På ett annat ställe kan man läsa följande:
– Med avstamp i visionsdokumentet har Lidköpings kommun arbetat vidare med den lokala demokratiutvecklingen i vad som kallas det dynamiska medborgarskapet. Här ligger fokus på medborgerlig delaktighet i samhällsutvecklingen. Arbetet är inriktat på att diskutera och förtydliga olika villkor för delaktighet med utgångspunkt i begreppen öppenhet och insyn, politisk jämlikhet och meningsfullt deltagande.

Detta innebär att politiker vid ett antal tillfällen inbjuder till diskussion man mot man eller att medborgaren kommer till fullmäktiges möten.

Man kan också läsa följande ur en magisteruppsats:
– I en magisteruppsats intervjuas politiker i fullmäktige om sin demokratisyn. Intervjuerna föregicks av en enkätundersökning som handlade om hur mycket deltagande politikerna var beredd att ge medborgarna.

I undersökningen framgår det att Lidköpings kommunpolitiker enligt enkäten är mycket positiva till ett ökat deltagande från kommuninvånarnas sida. Bl.a. ser man gärna att Lidköpingsborna kommer till fullmäktige och är med där och diskuterar inför olika politiska beslut. Under intervjuerna framträder dock en mer villkorad syn på hur medborgarna kan deltaga i det politiska arbetet. Politikerna ser helst att medborgarna deltar via de etablerade partierna. Man anser också att ett för stort medborgerligt deltagande kan störa det politiska arbetet. Man vill helst att deltagandet skall vara av rådgivande karaktär.

Min tolkning: Antingen är du med i partierna eller också är du störande om du ifrågasätter för mycket.

Jag skulle vilja fråga följande: Kommunens politiker vill ha en dialog med medborgaren, vilket man fint skriver i dokument, visserligen på sina egna villkor. Om man får offentliga frågor via nätet, väljer stora delar av det politiska etablisemanget som avlönas av medborgarna att inte delta i diskussionen eller svara på frågor. Ii vilken utsträckning är det tillåtet av politiker (bl.a enl. kommunens dokument om deltagardemokrati) att på ett offentligt diskussionsforum  enl. gemensam överenskommelse mellan politiker och partier, avstå att svara medborgarna på frågor.

Att tro att en ensam medborgare skall gå in i politikernas ”omklädningsrum” (fullmäktige) och ensam ställa frågor kräver ju ett visst mod, att politiker inte i lugn och ro skall svara på nedskrivna frågor, låter för mig som en enkel uppgift i jämförelse med detta.

Är detta ett bra sätt att öka deltagandet i den politiska processen, och närma sig medborgaren?

Nyfiken medborgare