Gå direkt till Nyheten (Regeringen lovar nya satsningar på företagande)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringen lovar nya satsningar på företagande

Publicerad Monday, 08 September 2008, 15:09 av Redaktionen

Vid ett företagsbesök i dag presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt, näringsminister Maud Olofsson, utbildningsminister Jan Björklund och socialminister Göran Hägglund delar av budgetpropositionens jobb- och företagarpaket. Regeringen satsar cirka 16 miljarder kronor på att förbättra för företagande. Sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt och regelförenklingar är viktiga delar i paketet.

Skatteförslagen förstärker drivkrafterna för investeringar,  nyanställningar och genom flera regelförenklingar minskar den företagens administrativa börda. Tillsammans med andra insatser som presenteras i budgetpropositionen gör detta att nedgången i ekonomin dämpas och att effekterna på arbetsmarknaden mildras.

Regeringens skatteförslag innebär bland annat:

– Socialavgifterna (arbetsgivaravgifter och egenavgifter) sänks med 1 procentenhet. Satsningen på 7,5 mdr kronor sänker kostnadstrycket vilket kommer att förbättra villkoren för nyanställningar och sysselsättning. Detta är särskilt viktigt med anledning av konjunkturförsvagningen.

– Bolagsskatten sänks med cirka 7 mdr kronor från 28 procent till 26,3 procent för att stärka tillväxten, förbättra förutsättningarna för investeringar i Sverige och för att främja redovisning av skattemässiga överskott i Sverige. Som en följd sänks även expansionsfondskatten till 26,3 procent. Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

– Genom socialavgiftssänkningen frigörs resurser motsvarande 3 miljarder  i kommuner och landsting.

– De så kallade 3:12-reglerna reformeras genom ytterligare skattelättnader genom sänkt löneuttagskrav samt höjt schablonbelopp. Det gör att fler företagare kan ta ut en rimlig lön och att fler kan använda sig av enkla schablonregler. Detta skapar bättre förutsättningar, särskilt för fåmansbolag som har ett lågt aktiekapital, till exempel  företag inom tjänstesektorn, att anställa fler eller investera mer.

– Som regeringen tidigare aviserat föreslås en kraftfullare nedsättning av socialavgifterna och allmän löneavgift för ungdomar.  Nedsättningen utvidgas till att gälla alla som vid årets ingång är högst 25 år samtidigt som den görs större. Satsningen på cirka 5,6 mdr kronor gör att arbetskostnaderna för ungdomar blir cirka 12 procent lägre än vid full arbetsgivaravgift.

– Regeringen inför möjlighet för företagen till direktavskrivning. Inventarier till ett värde mindre än ett halvt basbelopp får dras av omedelbart. Satsningen ger såväl skattelättnader som förenklingar för små och medelstora företag.

– Skatteplanering via handelsbolag genom underprisöverlåtelser och nedskrivning av lagerandelar stoppas.

– Skatteplanering med hjälp av ränteavdrag inom intressegemenskaper förhindras, utan att man därigenom förhindrar eller försvårar normal näringsverksamhet.

– Även ett antal förenklingar som minskar den administrativa bördan för företagen ska genomföras. Dessutom presenteras förslag som ska stärka konkurrensen och förbättrar förutsättningar för ökad kvalitet och mångfald.