Gå direkt till Nyheten (Lidköpingspolitiker föreslår KOL-test för regionanställda)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lidköpingspolitiker föreslår KOL-test för regionanställda

Publicerad Tuesday, 09 September 2008, 17:01 av Redaktionen

Vid regionfullmäktiges möte, på tisdagen i Vänersborg, föreslog miljöpartisten Göran Larsson, Lidköping, att alla anställda skall erbjudas KOL-test. KOL är en bestående sjukdom som drabbar rökare. Göran Larsson motionerade även om att förbättra kunskapsbanken om HBT-sexuella.

Regionfullmäktige beslutade vid mötet om en ny kemikaliestrategi för Västra Götalandsregionen. Strategin innebär att Västra Götalandsregionen ska fasa ut och ersätta miljö- och hälsofarliga kemikalier med mindre farliga produkter och att användningen av farliga kemikalier, inom Västra Götalandsregionen, ska minska med 25 procent inom fyra år.

Användningen av kemikalier inom Västra Götalandsregionens verksamheter varierar stort, störst är användningen inom vården. Det visar den nulägesanalys som gjordes 2007. Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU sjukvården används till exempel 5300 respektive 1200 kemiska produkter men alla kemikalier är inte giftiga eller hälsofarliga.

De flesta kemikalier som används inom Västra Götalandsregionen ingår som delar i olika varor. Till exempel innehåller plast, elektronik, textilier och sjukvårdsmaterial kemiska ämnen och produkter som används vid tillverkningen till exempel lim, lack, färg och impregnering.

Under 2008 påbörjas arbetet med att kartlägga användningen av de kemikalier som utgör en fara för miljön och människors hälsa, kemikalier som är miljöfarliga, mycket giftiga, allergiframkallande eller cancerframkallande till exempel amalgam, framkallnings- och fixeringsvätskor för röntgen, mjukgörare i plast och Lustgas.

Borgensåtagande på 40 miljoner för Folkteatern i Göteborg
Västra Götalandsregionen ingår ett borgensåtagande för Folkteatern i Göteborg på maximalt 40 miljoner kronor.

För att möta framtidens behov behöver Folkteaterns lokaler att byggas om för att bland annat anpassas så att funktionshindrade lättare ska kunna besöka teatern. I och med ombyggnaden kommer hyran att höjas för att täcka ägarens, Folkets Hus i Göteborg, investeringar i lokalerna. Västra Götalandsregionens borgensåtagande gäller under förutsättning att Folkteatern inte kan betala hyran under de kommande tio åren som det nya hyresavtalet gäller.

Beslutet avgjordes genom votering. 82 ledamöter röstade för borgensåtagandet, 51 emot och 16 avstod från att rösta. Moderaterna, kristdemokraterna och sjukvårdspartiet Västra Götaland reserverade sig mot beslutet.

Regionfullmäktige beslutade även att Västra Götalandsregionen ska se över riktlinjerna för hemtransporter av avlidna. Fullmäktige bifaller därmed Ingrid Bergmans (mp) motion. Bergman menar i motionen att det är orimligt att dödsboet får betala för hemtransporten av en avliden när patienter vårdats på sjukhus långt från hemorten.

Att vården sker långt från hemmet kan bero på att patienten remitterats för behandling, att patienten blivit anvisad till ett annat sjukhus än det närmaste genom vårdgarantin eller genom möjligheten att fritt välja vårdgivare i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionens etikkommitté anser att omhändertagandet av avlidna bör vara likvärdigt oavsett var en person avlider. Etikkommittén anser att det är etiskt riktigt att kistsättningen sker på det sjukhus där den avlidne vårdats men att Västra Götalandsregionens ansvar inte bör upphöra förrän kistan transporterats till det remitterande sjukhuset.

I en motion till regionfullmäktige föreslår Göran Larsson (mp) att regionstyrelsen ska ta fram riktlinjer för förändringsarbete i Västra Götalandsregionens verksamheter.

Regionfullmäktige beslutade vid fullmäktigemötet att avslå motionen och följer därmed regionstyrelsens förslag till beslut. Regionstyrelsen hänvisar till personalutskottets utlåtande som säger att motionens intentioner är väl tillgodosedda genom gällande lagar, avtal, rutiner och arbetssätt inom Västra Götalandsregionen.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Gunilla Levén (m) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ser över förutsättningarna för sjuksköterskors vidareutbildning till specialistsjuksköterskor.

Regionfullmäktige beslutade vid tisdagens möte att motionen är besvarad med personalutskottets svar till motionen. Personalutskottet anser att det uppdrag som personaldirektören fick av utskottet i november 2007, att se över gemensamma riktlinjerna för utbildningar, även omfattar frågorna i Gunilla Levéns motion.

Beslutet avgjordes genom votering. 77 ledamöter röstade ja till regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad, 68 röstade emot och 4 avstod från att rösta.

Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Vid fullmäktiges sammanträde behandlades ett flertal val till olika förtroendeuppdrag i Västra Götalandsregionens styrelser och nämnder. Exempelvis valdes en ny ordförande till styrelsen för Skaraborgs sjukhus, Lars Christer Jonson som ersätter den avgående ordföranden Lars Roslund.