Gå direkt till Nyheten (Debatt: Skolhälsovård och elevers hälsa måste stärkas)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Skolhälsovård och elevers hälsa måste stärkas

Publicerad Wednesday, 17 September 2008, 10:38 av Redaktionen

– Den psykiska ohälsan bland unga ökar dramatiskt och vi måste stärka skolhäksovården för att den ska kunna möta dessa problem, skriver de moderata regionpolitikerna Martin Andréasson och Gunilla Levén i en debattartikel.

Skolhälsovården och elevhälsan måste förstärkas

Den psykiska ohälsan bland unga ökar dramatiskt visar flera rapporter, bland annat BRIS-rapporten 2007. Tyvärr har inte vårdens resurser och möjligheter att ta emot unga som mår psykiskt dåliga utvecklats parallellt med behovet, varför många unga får lida utan hjälp.

Skolhälsovården är ofta den första kontakten unga människor med psykiska problem har med vården. En viktig förutsättning för att skolhälsovården, som är ett kommunalt ansvar och sker på plats i skolorna, skall kunna uppfylla sitt mål är samarbete med landstingets hälso- och sjukvård.

Under våren 2007 genomförde Moderaterna i Västra Götalandsregionen en enkätundersökning bland 99 gymnasieskolor i Västra Götaland där vi ställde frågor kring skolhälsovården och samarbetet med landstingets hälso- och sjukvård.

Resultatet vi fick fram var slående. Drygt 85% av skolsköterskorna lade lika mycket eller mer tid till vård och omsorg av själslig hälsa som kroppslig hälsa. Närmare 89% av skolsköterskorna var i kontakt med Västra Götalandsregionen för att få råd om elevers psykiska problem någon gång i månaden eller oftare. Men endast 20% av skolsköterskorna ansåg att de fick tillräcklig hjälp och stöd av Västra Götalandsregionen. Fyra av fem skolsköterskor ansåg alltså att Västra Götalandsregionen borde göra mer.

Moderaterna i Västra Götalandsregionen har två år i rad föreslagit satsningar för att stödja skolhälsovården och elevhälsan. På senare tid har företrädare för flera politiska partier, såväl nationellt som regionalt, också tagit upp frågan. Från moderat håll tar vi nu med en motion till Regionfullmäktige initiativ till att Västra Götalandsregionen aktivt går in och stödjer kommuner och fristående skolors skolhälsovård.

För att undvika att de barn och ungdomar som är i behov av vård inte hamnar mellan stolarna i kontakterna mellan skolan, som är en kommunal angelägenhet och sjukvården som regionen ansvarar för, vill vi att regionen stärker samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatrin och skolhälsovården
Konkret handlar det om satsningar på att öka kontaktytorna mellan Skolhälsovården och Primärvården och Barn- och Ungdomspsykiatrin men också om konkret understöd genom team av vårdpersonal som direkt kan stötta skolhälsovården i det förebyggande arbetet och genom avlastning vid arbetstoppar. Vi har i ett projekt föreslagit en förstärkning av skolhälsovården bland annat genom att regionens personal ges bättre förutsättningar att jobba mer på skolorna genom inrättandet av mobila team.

Eftersom tidiga insatser ofta kan förebygga och minska psykisk ohälsa för individen i framtiden måste arbetet börja där det är möjligt för samhället att upptäcka problemen. För oss moderater är det oacceptabelt att barn hindras på tröskeln till en bättre hälsa på grund av gränsdragningsproblem. För barnens skull vill vi utveckla och underlätta samarbetet mellan kommunerna och regionen så att de barn som mår psykiskt dåligt får en röd matta genom hela vårdkedjan.

Martin Andréasson (m)
V ordf i Hälso- och sjukvårdsutskottet
Oppositionsråd i Västra Götalandsregionen

Gunilla Levén (m)
Oppositionsråd i Västra Götalandsregionen