Gå direkt till Nyheten (Modernisering av JAS-plan stoppas)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Modernisering av JAS-plan stoppas

Publicerad Thursday, 18 September 2008, 15:18 av Redaktionen

Regeringen föreslår i budgeten att resurser som frigörs från materielanslaget överförs till förbandsverksamheten.  Nu har förslagen till hur besparingarna skall göras presenterats och det rör bl a de modernare formerna av JAS-plan – men dessutom stoppas utvecklingen av obemannade flygplan.

Under år 2008 har en genomförandegrupp, ledd av Försvarsdepartementet, arbetat fram förslag på effektiviseringar av materielförsörjningen. Effektiviseringarna sker genom att vissa materielprojekt inte kommer till stånd och andra projekt avbryts eller reduceras.

Genomförandegruppen och Försvarsberedningen har även identifierat en effektiviseringspotential i stödverksamheterna i försvaret. Det gäller Totalförsvarets forskningsinstituts respektive Försvarets materielverks roller, finansiering och samverkansansvar. Det gäller också Försvarsmaktens logistik liksom internationellt materielsamarbete och den fortsatta inriktningen av ledningssystemområdet. Regeringen har, den 29 augusti 2008, med anledning av detta tillsatt en särskild utredare inom Regeringskansliet med uppdrag att ta fram beslutsunderlag avseende hur stödet till Försvarsmaktens kärnverksamhet bör organiseras. Arbetet ska redovisas senast den 1 maj 2009.

– Tillsammans med andra åtgärder öppnar det både för en ekonomi i balans  och en möjlighet att förstärka försvarets kärnverksamhet i form av förbandsverksamheten. Förstärkningen ska användas på det sätt som bäst stöder utvecklingen mot ett modernt insatsförsvar. Den ekonomiska balansen kan säkerställas utan att några förändringar i grundorganisationen behöver genomföras, säger Sten Tolgfors.

– Genomförandegruppen har identifierat ett antal materielobjekt som bedöms som möjliga att avbryta eller reducera.  Åtgärderna innebär en förskjutning inom materielförsörjningsprocessen från egenutveckling av materiel till direktanskaffning. De identifierade materielobjekten berör samtliga stridskrafter, säger Håkan Jevrell, Statssekreterare på Försvarsdepartementet och ordförande för genomförandegruppen.

Regeringen föreslår, utöver de 980 miljoner som preciserades i budgetpropositionen för 2008,  att anslagsramen för materielförsörjningen reduceras med 659 miljoner kronor år 2009, 789 miljoner kronor 2010 och 1 331 miljoner kronor fr.o.m 2011.

Verksamheter som avbryts

-Renovering och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122   
-Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV) 
-Utveckling Aktivt pansar (AAC)   
-Utveckling av granatkastarpansarbandvagn  (AMOS)
-Brobandvagn   
-Materiel för flygunderstöd av markförband Close Air Support (CAS)    
-Luftvärnsrobot korvett Visby   
-Produktdefinitionsfas amfibiebataljon
-Halvtidsmodifiering spaningsfartyg   
-Utveckling ny gruppbåt  
-Produktdefinitionsfas halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
-Ny  sonarboj   
-Vidareutveckling robotsystem 17
-Ledningssystemsutveckling LedsystT   
-Materiel till IT-försvarsförband   
-FOI och FHS stöd till NBF

Verksamheter som reduceras

-Utveckling och anskaffning Stridsledningssystem Bataljon  (SLB) -Utveckling och anskaffning  av kommunikationsnod
-Stridsträningsanläggning luftvärn
-Motorredskap
-Kompletteringsanskaffning Splitterskyddad terrängbil RG 32
-Utveckling ersättning av undervattensvapen
-Halvtidsmodifiering Stridsbåt 90
-Halvtidsmodifiering minröjningsfartyg typ Styrsö
-Vidmakthålla flygspaningsradar FSR 890 (ASC)
-JAS 39, flemålsförmåga samt förmåga till utökad stand-off
-JAS 39, Återanskaffning ammunition
-JAS 39, Översyn  av planerad vidareutveckling efter 2010
-Basmateriel
-Minskad ambition ledningssystem
-Geografisk informationsförsörjning
-Psykologiska operationer (PSYOPS)