Gå direkt till Nyheten (Nya regler för kommunala bostadsbolag)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nya regler för kommunala bostadsbolag

Publicerad Friday, 13 November 2009, 12:12 av Björn Smitterberg

I en departementspromemoria som remitteras idag föreslår Finansdepartementet nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Allbolagen föreslås ersättas med en ny lag för kommunala bostadsaktiebolag som förtydligar att bostadsbolagen ska vara ett instrument för kommunerna att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar och att bolagen ska agera enligt affärsmässiga principer.

– Detta är ett första steg mot en av de större bostadspolitiska reformerna på många år. Spelreglerna för bostadsmarknadens aktörer kommer tack vare de här förslagen att förbättras. Vi bedömer att förslagen i departementspromemorian innebär att vi kan ha en svensk modell för bostadspolitiken och att fastighetsägarnas anmälan om otillåtet statsstöd inte längre utgör ett hot. Att Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO deltagit i diskussionerna som lett fram till de här förslagen gör att vi kan räkna med att de nya reglerna kan komma gälla under en lång tid framöver vilket är bra för investeringarna i hyresrätter, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Förslagen i departementspromemorian som remitteras idag kommer senare att sammanläggas med förslag om ändrade principer för hyressättningen som bereds på Justitiedepartementet till en gemensam lagrådsremiss.

Enligt förslagen i departementspromemorian ska ett kommunalt bostadsaktiebolag verka enligt affärsmässiga principer i allmännyttigt syfte för att främja bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

I departementspromemorian görs bedömningen att om en kommun väljer att inte i egen regi utföra en åtgärd enligt bostadsförsörjningslagen, bör uppdraget att utföra åtgärden lämnas med iakttagande av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.

Bostadsförsörjningslagen föreslås förtydligas så att det av lagen uttryckligen framgår att kommunen har ett ansvar för att främja integration och social sammanhållning samt för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Den nuvarande utdelningsbegränsningen för allmännyttiga bostadsföretag föreslås ersättas med en begränsning av värdeöverföringar från kommunala bostadsaktiebolag. Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får inte överstiga hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår. Undantag görs dock bl.a.för medel som används för att genomföra åtgärder som vidtas med anledning av de föreslagna förtydligandena i bostadsförsörjningslagen.

– – –

Hyresgästföreningens kommentar:

Hotet om marknadshyra undanröjt för landets hyresgäster

Regeringen presenterar idag ett förslag till nya spelregler för de allmännyttiga bostadsbolagen. I mars nästa år kommer en proposition där även hyressättningen ingår.

Det förslag på efterfrågebaserade marknadshyror som fanns i den statliga utredningen “”EU, allmännyttan och hyrorna”” från 2008 kommer inte att bli verklighet. Bruksvärdet blir kvar.

– Det har varit en lång och orolig resa för hyresgästerna, men dagens besked från regeringen är glädjande. Marknadshyror hade varit en katastrof för landets hyresgäster. Med dagens stora bostadsbrist runt om i landet hade det inneburit stora hyreshöjningar. Nu får parterna istället fortsätta förhandla enligt bruksvärdesystemet, säger Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen