Gå direkt till Nyheten (Äldreomsorgen säkras i ny femårsplan
Ett nytt dokument som berör nästan alla i Lidköping)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Äldreomsorgen säkras i ny femårsplan
Ett nytt dokument som berör nästan alla i Lidköping

Publicerad Sunday, 19 December 2010, 10:45 av Björn Smitterberg

genre_eldreomsorgVård- och omsorgsnämnden i Lidköpings kommun har antagit en omfattande plan för äldreomsorgen de närmaste fem åren. Samtidigt pågår ett motsvarande arbete för personer med olika former av funktionsproblem. Äldreomsorgsplanen är omfattande och beskriver nuläge samt förutsättningar för framtiden och är också en tydlig viljeinriktning från politikernas sida.

I sammanhanget kan nämnas att när det gäller äldreomsorgen är enigheten mellan partierna i Lidköping stor – det finns en skillnad när det gäller möjligheten att använda privata utförare. Men verksamheten som sådan råder stor enighet om. Det visar sig också att praktiskt taget alla äldreorganisationer som yttrat sig är mycket positiva till den nya planen.

Det var i onsdags som planen antogs enhälligt av Vård- och omsorgsnämnden. Det är en viktig plan, en av de viktigaste inom hela den kommunala verksamheten. En tredjedel av kommunens ekonomi handlar om just vård och omsorg – då även inräknat den ekonomi som handlar om personer som har något handikapp. Den berör nästan alla Lidköpingsboende – den berör äldre såväl som yngre anhöriga och är alltså ett viktigt dokument.

Här sägs bl a att kommunen måstesatsa på fler mötesplatser, att tidiga insatser ska öka med hembesök, fixarbrandis, yttre hemtjänst, trygghetsboende och servicetjänst. Det är lönsamt att satsa på äldres hälsa.

Något som flera pensionärsorganisationer tryckt på att kommunen skall underlätta resorna för att besöka anhöriga som flyttat till exempelvis serviceboende. Även resorna till mötesplatserna bör ordnas. För närvarande finns en utbyggd mötesplats – på Ljungen – men det ska bli fler. Över huvud taget kan hela äldreomsorgens organisation och områdesindelning komma att behöva ändras för att anpassas till behoven.

Antalet äldre ökar sakta, men det blir en boom om cirka 10 år. Medellivslängden fortsätter att öka. Den har ökat med cirka 25 år under 1900-talet. Prognosen är att livslängden ökar.

I Lidköpings kommun fanns 2009 7.493 personer som fyllt 65 år. Om 20 år är det 10.413, och av dessa kommer nära 3.500 att vara över 80 år. De flesta som i dag är över 80 år bor i Gamla staden, Lilleskog och Drömstaden, samt Järpås och i Vinninga.

För att klara ökningen måste nuvarande boendeformer stärkas men även nya utvecklas. Tryggheten behöver stärkas. Det här påpekar även äldreorganisationerna och påtalar ofta att det måste skapas distriktsskötersketjänster i större utsträckning än hittills, mottagningarna måste finnas på betydligt fler ställen. Nästan alla pensionärsorganisationer vill att alla äldreboenden snabbt får egna tillagningskök.

Det blir också viktigt att se var någonstans i kommunen platserna ska finnas.

Kommunen kommer inte att klara alla åtgärder själv, och även om orden om privata insatser inte är med i planen så nämns Svenska kyrkan och andra samfund, föreningar och frivilligorganisationer. Pensionärsorganisationer yrkar i flera fall på att anhörigstödet utvecklas och att det åter skall gå att få ekonomisk ersättning för att man tar hand om en närstående.

Det slås i planen fast att alla har rätt till ett värdigt liv där den enskildes inflytande slås fast. Organisationerna skall ha inflytande över planeringsfrågor. Den värdegrund som utarbetats nationellt skall gälla även i Lidköping.

Hemvården skall bidra till att så många som möjligt får bo kvar i sin hemmiljö så länge som möjligt. Trygghetsplatser skall tillhandahållas med kort varsel. Avlösning skall finnas och möjligheten ska utökas. Hemvårdens personal skall ha hög kompetens och förstå enskildas behov. Det slås fast att det är den enskilde som skall bestämma var han eller hon skall bo.

– På ett äldreboende kan man förvänta sig god vård och omvårdnad, integritet, respekt och inflytande efter sin förmåga, står det bland annat i planen.

– Den enskilde ska ha stort inflytande över sin situation och själv välja när man vill stiga upp, gå och lägga  sig och hur och när man vill äta.

Det här kan medföra behov av att omorganisera så att vården och omsorgen sköts i ganska små grupper.

– Maten ska lagas så nära  den enskilde som möjligt, och den som vill delta  i matlagningen ska få göra det. Det ska även finnas möjlighet till andra aktiviteter såväl inne som ute.

– Parboende ska kunna ordnas i de fall där så önskas och par som inte bor gemensamt ska få stöd för att upprätthålla sin pargemenskap.

För att öka tryggheten utvecklas äldreboendena så de kan ge stöd och service även åt andra som behöver information, dagverksamhet och avlösning – för att ta några exempel.

– Möjligheten att äta tillsammans med andra ska utvecklas, står det bl a.

Slutligen slås också fast att de enskilda brukarna varje år skall betygsätta äldreomsorgen. Vård- och omsorgsnämnden skall varje år sätta sig sin in i kvaliteten på omsorgen.

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Leif Johansson
Gäst
19 December, 2010 03:06

Har man avsatt medel för julmust tro?

Guest
Gäst
Guest
19 December, 2010 07:40

Märks att de styrande börjar närma sig ålderdomen, gäller ju att ordna för sig!