Gå direkt till Nyheten (Debatt: Målåret för handikappolitiken var 2010!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Målåret för handikappolitiken var 2010!

Publicerad Tuesday, 11 January 2011, 14:11 av Redaktionen

ikondebattModeraten i regionfullmäktige Lars Åke Carlsson skriver i ett debattinlägg gläds över att det kommit nya inriktningsmål för handikapp-politiken.

Sveriges Riksdag antog i maj år 2000 propositionen ”Från patient till medborgare”. Dokumentet fick namnet ”En nationell handlingsplan för handikappolitiken” och skulle gälla fram till och med år 2010 som var målåret för de förbättringar som skulle genomföras. Nu har målåret passerats och vi kan konstatera att det skett förbättringar i linje med propositionen, men de uppsatta målen har inte fullt ut kunnat uppnås.

Handlingsplanen angav följande mål inom handikappolitiken; En samhällsgemenskap med mångfald som grund, ett samhälle som utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet samt jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder. Planen angav också att det handikappolitiska arbetet särskilt skulle inriktas på; Att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder, att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder, att ge barn och ungdomar samt vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

Arbetet med att öka tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning har pågått inom flera olika områden, och ute i kommuner/landsting/regioner har inventeringar och förbättringar gjorts bland annat för att åtgärda så kallade Enkelt avhjälpta hinder. Här har Sveriges kommuner och landsting, SKL frågat kommuner/landsting/regioner i hela Sverige hur långt man nått i sina förbättringsarbeten. Bland annat har man önskat svar på hur det är med tillgängligheten till bibliotek, kommunhus, badhus, skola, vårdcentral samt buss- och järnvägsterminaler.

En hel del återstår med att förbättra tillgängligheten och levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar och förbättringsarbetet måste fortsätta. Det är därför glädjande att regeringen tillskrivit Sveriges Riksdag med förslag till strategi för handikappolitiken 2011 – 2016. Nio inriktningsmål anges där kommuner/landsting/regioner och myndigheter skall konkretisera dessa i mätbara mål. De nio inriktningsmålen är rubricerade; Ökad fysisk tillgänglighet, IT-politiken, Socialpolitiken, Utbildningspolitiken, Kultur-medier-idrott, Arbetsmarknad, Rättsväsende, Transportpolitiken samt Folkhälsopolitiken.

För att människor med funktionsnedsättningar i alla åldrar skall bli fullt delaktiga på lika villkor i vårt samhälle måste mycket förbättras. Det behövs helt enkelt krafttag på flera olika nivåer i samhället för att göra detta möjligt, och en av mina utgångspunkter är att handikapprörelsens kunskap bättre måste tas tillvara!

Lars Åke Carlsson (M)
Ledamot av Regionfullmäktige