Gå direkt till Nyheten (Debatt: Om askan och “bomben”)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Om askan och “bomben”

Publicerad Wednesday, 17 June 2015, 17:05 av Insändare

debatt-insikonLinda Nieuwenhuizen och Veronica Berling som är verksamma i partiet Det hållbara alternativet i Lidköping jämför miljöskandalbomberna i Lidköping med filmen om advokaten Erin Brockovich.
– Det prov som kallas oseriöst har godkänts av en professor!

”Bomber” i stil med Brockovich Kent Folkesson (c) varnade i sitt anförande i måndags i kommunfullmäktige för ekonomiska ”bomber” citat, Lidköpingsnytt: ”Senast är det problemet med askan från Värmeverket. Askan har blivit miljöfarligt avfall. ”

Undertecknade är benägna att hålla med Kent om bomberna och det är inte vilka bomber som helst utan miljöskandalsbomber i stil med filmen Erin Brockovich.

Värmeverkets ordförande Morten Ryan (s) samt kommunalrådet Kjell Hedvalls (s) uttalande under det senaste fullmäktige citat, Lidköpingsnytt: ”SVT:s provtagning är fullständigt oseriös, sa Morten Ryan (s), som är ordförande i styrelsen för Värmeverket.” Vidare uttalar kommunalrådet Kjell Hedvall (s) citat, Lidköpingsnytt: ”Staten kan inte påstå i åratal att vi är lagliga och sedan ändrar detta utan att säga hur vi ska hantera askhögen.”

För det första är det anmärkningsvärt att Morten Ryan (s) så kategoriskt vågar avfärda SVT:s provtagning, då en av Sveriges ledande miljöprofessorer säger att provtagningen SVT:s utförde gjordes på ett helt korrekt sätt. Styrelsen i Värmeverket borde vara försiktiga med denna typ av ”statements” då miljöskandalen nyss uppdagats och inte genererat några faktiska konsekvenser för kännedom – ännu.

Undertecknade utgår ifrån att SVT är seriösa och professionella i sin granskning. För det andra kan man inte som kommunalrådet hänvisa till och kasta över ansvaret på staten, vilken – enligt kommunalrådet – påstår att vi är lagliga. Detta är enligt vår mening att förvränga ansvarsbilden. Huruvida kommunen är laglydiga eller inte återstår att se. Undertecknade vill understryka att det är verksamhetsutövaren – i detta fall kommunen – som bär det fulla ansvaret för avfall till deponi – inte staten.

Lagen säger, citat: ”Verksamhetsutövaren skall kontrollera att avfallet får deponeras på deponin./…/Avfall får inte spädas ut eller blandas enbart i syfte att uppfylla förutsättningar för att få deponeras. Förordning (2012:371). Avfallslagen medger att, citat: ”Endast avfall som har behandlats får deponeras. Med behandling avses användning av fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska metoder, inklusive sortering, som ändrar avfallets egenskaper så att dess mängd eller farlighet minskas, hanteringen underlättas eller återvinning gynnas.”

I vår kommun hänvisas till ”Bambergmetoden” eller med andra ord; att med karbonat stabilisera flygaskan från avfallsförbränning. Bland annat är det blyhalten man vill minska och SVT:s prover visade på extremt höga blyhalter. Flygaska definieras av EU som farligt avfall. Allt farligt avfall som deponeras på en deponi ska karakteriseras. Karakteriseringen ska innehålla uppgift om t ex avfallets ursprung, utlakningsegenskaper, färg, lukt och fysikalisk form, enligt NFS2004:10.

Flygaska från hushållsavfallsförbränning klassas som farligt avfall och måste deponeras på upplag som uppfyller höga tekniska krav. De kraven vågar undertecknade påstå att askdeponin i Lidköping inte lever upp till.

Bambergsmetoden är inte tillräckligt tillförlitlig.

Karbonatstabilisering är en relativt ny metod och bedöms som robust och kostnadseffektiv men bör vidareutvecklas.

I ett långtidsperspektiv är det meningen att allt farligt avfall, avsett för deponering, ska deponeras på ett sätt som gör det möjligt att kontrollera eller helt låsa farliga ämnen från att komma ut till känsliga recipienter (i vårt fall Vänern). 2002 sammanställde Luleås Tekniska Universitet för RFV Utveckling en doktorsavhandling i ämnet Karbonatstabilisering av flygaska från avfallsförbränning. I avhandlingen skriver man i sin slutsats, citat:
”Även en karbonatstabiliserad flygaska förväntas generera lakvatten med höga halter av Cl, Na och K under flera hundra år.”

Vidare skrivs det i samma slutsats, citat: ”I karbonatiseringsförsöken minskades mobiliteten av Pb och Zn ca 100 gånger främst genom att hålla CO2-halten i atmosfären kring 50 volym-%. Materialets pH-värde kunde snabbt sänkas från 12,6 ner till en svagt basisk nivå. Cr demobiliserades vid vattentillsats fast återmobiliserades med tiden, vilket troligen berodde på oxiderande betingelser under behandlingen. Både behandling och deponering av flygaska bör ske i reducerande miljö. I synnerhet bör luftning undvikas.

Den med tiden ökande mobiliteten av Cr berodde troligen på bildning av toxiskt sexvärt Cr.”

Görs karbonatiseringen i vår kommun i reducerande miljö och undviks luftning kan man undra?

Sexvärt krom och dess hälsoriker om det kommer ut i grundvatten/recipient har man hört talas om. Kommunen måste ta sitt ansvar. Behandlingen av flygaskan samt askhögen och dess innehåll av hälso- och miljöskadliga gifter måste behandlas och tas om hand på ett sätt med hög teknisk säkerhet.

Annars finns det all anledning att lära sig stava till: B R O C K O V I C H.

Linda Nieuwenhuizen och Veronica Berling Det Hållbara Alternativet (a)

– – – –

Not av red:
Cr = krom
Cl = klor
Na = natrium
K = kalium
Pb = bly
Zn = zink

Lidköpingsnytt – www.L-N.nu

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
rödgrönrebell
Gäst
rödgrönrebell
17 June, 2015 09:14

Kan bli ett dyrt misstag det där…