Gå direkt till Nyheten (Dansa utan lov – vapenkoll i nöjesbåtar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Dansa utan lov – vapenkoll i nöjesbåtar

Publicerad Tuesday, 05 April 2016, 14:07 av Redaktionen

polisskylt_lopRiksdagens justitieutskottet vill ta bort danstillståndet och ge polisen möjlighet att söka igenom båtar

Polisen borde ha rätt att söka igenom båtar efter vapen och andra farliga föremål. Det anser justitieutskottet som vill att riksdagen uppmanar regeringen att se över denna möjlighet. Uppmaningen är ett av fem tillkännagivanden som justitieutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Om en polis misstänker att det finns vapen i ett fordon får polisen söka igenom fordonet utan att begära husrannsakan. Det gäller också om polisen misstänker att andra föremål som kan vara farligt för liv eller hälsa finns i fordonet. Polisen har dock inte samma möjlighet i båtar, vilket justitieutskottet nu vill ändra på. Utskottet menar att begränsningen är en onödig lucka i lagen som ökar risken att vapen förvaras i båtar. Regeringen bör därför göra en översyn av lagen så att polislagen kan gälla för alla typer av farkoster, oavsett om de rör sig på land eller på vatten.

Justitieutskottet tycker också att det så kallade danstillståndet ska tas bort. I dag krävs tillstånd för att få anordna en offentlig danstillställning, även om den inte anordnas på offentlig plats. Det innebär en stor administrationsinsats både från polisens och arrangörens sida och därför vill nu utskottet att tillståndskravet tas bort. Regeringen har tidigare sagt att kravet borde vara kvar eftersom polisen annars skulle få svårare att inhämta information och upprätthålla ordning och säkerhet. Justitieutskottet tycker dock inte att risken är tillräckligt stor för att väga upp mot all den administration som ett tillståndskrav innebär. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se till att tillståndskravet slopas. Även i denna fråga är utskottet enigt.

Justitieutskottet anser också att en del av de uppgifter som polisen har i dag skulle kunna läggas på andra myndigheter. Det för att polisen i större utsträckning ska kunna koncentrera sig på att bekämpa brott och upprätthålla ordning och säkerhet. Den förra regeringen tillsatte en utredning som skulle se över vilka verksamheter som skulle kunna överföras på någon annan. Men den nuvarande regeringen lade ner utredningen med motiveringen att utrymmet för att renodla polisens verksamhet ändå är ytterst begränsat. Justitieutskottet anser dock att det visst är möjligt och vill därför att utredningen, som lades ner, så snart som möjligt ska återupptas.

En privatperson kan få vapenlicens om vapnet ska användas på ett godtagbart sätt och det inte finns misstanke om att vapnet kommer missbrukas. Justitieutskottet anser dock att handläggningstiderna för att behandla ansökningar om vapenlicenser är alltför långa, vilket försvårar för till exempel jägare. Utskottet har redan tidigare tillkännagett för regeringen att den borde se över regelverket för vapenlicenser. Regeringen har därefter gett Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla hanteringen av vapentillstånd. Justitieutskottet vill dock se mer konkreta resultat och föreslår därför att riksdagen, i ett fjärde tillkännagivande, uppmanar regeringen att se till att handläggningstiderna för vapenlicenser kortas.

Justitieutskottet anser också att licensprövningen i vapenärenden borde vara mer enhetlig. I dag tillämpas regelverken på olika sätt runt om i landet. Utskottet föreslår vidare att licensansökningarna ska lämnas in digitalt, vilket skulle kunna minska antalet felaktigt ifyllda ansökningshandlingar. Regeringen har visserligen inlett ett arbete på båda dessa områden, men utskottet menar att det är mycket oklart när det arbetet kan ge resultat. Därför föreslår ett enigt utskott att riksdagen riktar ett femte tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att få de här förändringarna på plats.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget om att renodla polisens arbetsuppgifter. De tre partierna anser att det redan pågår ett arbete i den här riktningen och anser därför att ett tillkännagivande inte behövs.

Vänsterpartiet vill inte ha ett tillkännagivande om att korta handläggningstiderna för vapenlicenser. Vänsterpartiet menar att det redan pågår ett arbete om att utveckla hanteringen med vapentillstånd och säger därför nej till förslaget i en reservation.