Gå direkt till Nyheten (Staten utökar stöd till bostadsbyggande
Men det måste finnas nyanlända i kommunen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 22 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Staten utökar stöd till bostadsbyggande
Men det måste finnas nyanlända i kommunen

Publicerad Friday, 22 April 2016, 09:19 av Redaktionen

regeringen-ikonRegeringen har fattat beslut om införandet av ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget, som är tänkt att stimulera bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren, är på totalt 1,85 miljarder för 2016. Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder för 2017 och därefter 1,3 miljarder årligen.

Detta är en del av budgetpropositionen för 2016 och är resultatet av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Nu tar vi ett nytt stort steg för att öka bostadsbyggandet. Jag är glad att kommuner som anstränger sig för att bygga fler bostäder, och som dessutom tar emot många nyanlända, nu får en bonus från regeringen, säger Per Bolund, finansmarknads-, konsument- och bostadsminister.

Enligt Boverkets bostadsenkät för 2015 bedömer 183 av landets 290 kommuner att det på marknaden råder ett underskott av bostäder. Det är viktigt för Sverige att bemöta detta problem om tillväxt och sysselsättningen även i fortsättningen ska öka och vara god. Av denna anledning beslutade i dag regeringen om nästa steg i den största bostadspolitiska satsningen på 20 år.

Statsbidraget till kommuner för ökat bostadsbyggande är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti – 31 juli). Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad.

Bidraget är uppdelat i två potter där den ena potten (pott A) på 60 procent av det totala statsbidraget (för 2016 1,1 miljarder kronor) går till de bostäder som byggs och som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i respektive kommun. Pott B består av de resterande 40 procenten (740 miljoner kronor för 2016) och kommer gå till de bostäder som byggs utöver behovet hos nyanlända. Med stödet vill regeringen stödja kommunerna i arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den

allmänna bostadsbristen.

Följande kriterier behöver en kommun uppfylla för att få ta del av statsbidraget:

  • Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. (Tolvmånadersperioden är 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.)
  • Att det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokförd som fått uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod. (Tolvmånadersperioden är 1 juli föregående år och tolv månader framåt. Folkbokföringsadressen den 31 juli innevarande år är utgångspunkten.) Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

Sista ansökningsdag för bidraget är 1 oktober och förordningen föreslås träda i kraft den 15 juni 2016.