Gå direkt till Nyheten (Lidköping Energi ska stoppa spill av mikroplast
Staten bidrar med 3,6 miljoner)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lidköping Energi ska stoppa spill av mikroplast
Staten bidrar med 3,6 miljoner

Publicerad Friday, 08 November 2019, 09:09 av Redaktionen

Kommunägda Lidköping Energi har beviljats 3 607 200 kronor i bidrag från Naturvårdsverket för att minska spridning av mikroplast i dagvatten. Pengarna kommer användas till en ny avancerad reningsanläggning för dagvatten.
– Vi ser mycket positivt på att, tack vare bidraget, kunna bidra till att färre mikroplaster når våra vattendrag och minska dagvattnets negativa effekter på vattenmiljön, säger Johan Ekblad, Miljösamordnare Lidköping Energi.

Bidraget kommer användas till att optimera nuvarande reningssystem av dagvatten samt till att testa ny teknik för att förhindra att mikroplast och andra föroreningar når främst Vänern. Projektet ska även bidra till kunskapsspridning om rening av dagvatten och i förlängningen leda till att miljökvalitetsmålen grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag samt giftfri miljö uppfylls.

Mikroplast är ett samlingsnamn på små plastfragment upp till fem millimeter. Mikroplast kan från början vara tillverkade som små partiklar men de kan även bildas vid slitage av däck eller nedbrytning av plastskräp. Mikroplast misstänks kunna påverka vattenlevande organismer negativt på flera olika sätt. De största utsläppen av mikroplaster sprids till hav och vatten via dagvattensystem. För att minska utsläppen av mikroplaster till vattenmiljön finns möjlighet att söka statligt stöd genom Naturvårdsverket för bidrag till avancerad reningsteknik i dagvattenledningar och avloppsreningsverk. 2019 delades 25 miljoner ut till företag och organisationer för olika typer av dagvattenåtgärder.

Projektet har nyligen inletts och i ett första skede sker provtagningar av dagvattnets nuvarande karaktär för att hitta rätt teknisk lösning för att optimera reningen av vattnet. Projektet kommer att slutföras och redovisas i slutet av 2020.
– Vår ambition, utöver att utveckla reningen av vårt egna dagvatten, är att kunna sprida vår kunskap och erfarenhet vidare till liknande verksamheter när reningsanläggningen är i drift, säger bolagets miljösamordnare Johan Ekblad.

Lidköping Energi har omkring 60 anställda.
___________________
Meddelande från Lidköping Energi