Gå direkt till Nyheten (Hamnarna ska utredas för att få gods till sjöfart)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Hamnarna ska utredas för att få gods till sjöfart

Publicerad Thursday, 26 November 2020, 14:01 av Redaktionen

Regeringen har beslutat att utöka uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart till att också innefatta uppdraget att genom dialog med hamnarna skapa incitament för överflyttning av gods från väg till sjöfart och stärka sjöfartens konkurrenskraft. I samordnarens uppdrag ingår sedan tidigare bland annat att främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart, samt förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg.

– För att Sverige ska nå klimatmålen behöver en större andel av godset transporteras på järnväg och till sjöss. Inrikes sjöfart och närsjöfart har potential att avlasta väg­infra­strukturen, minska andelen kortväga last­bilstransporter och därmed minska trängseln på vägarna. Vi måste använda oss av sjöfartens potential och därför ger vi nu den nationella samordnaren ett utökat uppdrag, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Prissättningen på hamnavgifter som tas ut av hamnägare i Sverige påverkar sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag och därmed hur gods transporteras. Regeringen ser behov av ett mer ändamålsenligt avgiftssystem som stärker sjöfartens konkurrenskraft och har bättre förutsättningar att styra mot fossilfrihet. Därför utökar regeringen nu uppdraget för den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart för att i större utsträckning kunna bidra till det arbetet.

Samordnaren ska föra en dialog med främst de allmänna hamnarnas hamnbolag och ägare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra aktörer verksamma i hamnarna. Syftet är att etablera ett gemensamt arbete kring avgifter för att stärka sjöfartens konkurrenskraft.

Utöver detta ska samordnaren även samverka med den särskilda utredaren för Initiativet Fossilfritt Sverige i genomförandet av uppdraget.

Den fördjupade delen av samordnarens uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 september 2021.