Gå direkt till Nyheten (Tillstyrker regeringsförslag om totalförsvaret)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Tillstyrker regeringsförslag om totalförsvaret

Publicerad Tuesday, 08 December 2020, 17:08 av Redaktionen

Försvarsutskottet föreslår ja till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021–2025
Regeringen har föreslagit nya mål och redovisat en inriktning för totalförsvaret 2021–2025. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen. Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att utreda den moderna civilpliktens utformning.

Sveriges totalförsvar består av både militär och civil verksamhet. Regeringens förslag om att återinföra ett mål för totalförsvaret 2021–2025 ger såväl en gemensam utgångspunkt och inriktning som en gemensam målsättning för de många olika aktörer som bidrar till olika verksamhetsområden inom totalförsvaret. Utskottet betonar att det civila och det militära försvaret är ömsesidigt förstärkande.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om målet för det militära försvaret och den föreslagna inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation.

Utvecklingen av den nya krigsorganisationen påbörjas 2021 och bedöms vara färdig 2030. Utskottet lägger stor vikt vid att riksdagen får en resultatredovisning av hur krigsorganisationen utvecklas i förhållande till planering och till anslagen ekonomi. Eftersom riksdagen beslutar om krigsorganisationen framhåller utskottet att riksdagen bör få veta att krigsförband blir personellt och materiellt uppfyllda och samövas.

Utskottet delar regeringens syn på att krigsorganisationen bör vara allsidigt sammansatt för att genomföra olika typer av operationer, att den bör ges en stärkt uthållighet och att det behövs en bättre balans mellan de delar som ingår, framför allt mellan stöd- och verkansförband.

När det gäller internationella försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten betonar utskottet att försvarssamarbetet med Finland har en särställning och bör fördjupas ännu mer. Utskottet delar också regeringens bedömning att samarbetet med Nato bör utvecklas inom ramen för partnerskapet.

Utskottet håller med regeringen om att en förstärkt krigsorganisation förutsätter att Försvarsmaktens grundorganisation utökas och att militär närvaro runt om i landet även bidrar till folkförankringen av försvaret.

Grundorganisationen utgörs av regementen, flottiljer, skolor och centrum med mera. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om att följande organisatoriska enheter återinrättas:

• Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur
• Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg
• Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala
• Dalregementet (I 13) i Falun
• Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå med utbildningsdetachementet i Östersund
• Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn med Villingsberg som skjutfält.

Utskottet betonar också vikten av att utvärdera genomförandet för att se till att förstärkningarna och kostnadsutvecklingen är i fas med riksdagens beslut.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja regeringens förslag om mål för det civila försvaret som bland annat innebär att civilbefolkningen ska värnas, att de viktigaste samhällsfunktionerna ska säkerställas och att nödvändig försörjning upprätthålls.

Det civila försvarets verksamhet bedrivs av många olika aktörer på central, regional och lokal nivå och utskottet delar regeringens bedömning att det ställer höga krav på välfungerande planering, samordning och uppföljning för att verksamheten ska utföras effektivt. Utskottet ser positivt på regeringens utgångspunkt om en ökad ambitionsnivå och betydande ekonomiska tillskott inom de många områden som berörs.

En numera vilande del av civilförsvaret är den så kallade civilplikten – en civil motsvarighet till värnplikten som innebär att se till att viktiga delar av samhället fungerar. Försvarsutskottet betonar vikten av att grundligt utreda vilka behov och förutsättningar som finns när det gäller civilplikt, i stället för att återuppväcka den nu vilande civilplikten i samma form som tidigare.

Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning som får i uppgift att lämna förslag om hur en modern civilplikt ska se ut.

Regeringen har beslutat att namnet på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ändras till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja regeringens förslag till lagändringar med anledning av namnbytet på myndigheten.

Flera partier reserverar sig

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har reserverat sig mot olika delar i utskottets förslag till beslut om totalförsvarspropositionen.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande om att utreda den moderna civilpliktens utformning eftersom regeringen aviserat att en bredare översyn av personalförsörjningen inom det civila försvaret planeras.

Planerad dag för debatt är måndag den 14 december och planerad dag för beslut är tisdag den 15 december. Debatten sänds via webb-tv.