Gå direkt till Nyheten (Förslag till 70 nya bostäder i Vinninga Trädgårdsstad)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslag till 70 nya bostäder i Vinninga Trädgårdsstad

Publicerad Wednesday, 03 February 2021, 11:16 av Björn Smitterberg

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på tisdagen att lämna ut ett förslag till Trädgårdsstaden i Vinninga för allmänt samråd, där medborgare får lämna synpunkter.

Förslaget innebär, om det godkänns som detaljplan, att det i dag öppna fältet mellan industrierna och villorna på sydöstra sidan av vägen mot Vinninga från riksväg 49 bebyggs i flera olika kvarter, men här blir även parkmark med uppgift att omhänderta vatten.

– Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha en karaktär med trädgårdsstaden som förebild. Småskalig bebyggelse tillsammans med ett finmaskigt gatunät, tydliga kvartersgränser och avgränsade parkmiljöer ger bostadsområdet dess karaktär, skriver förvaltningen Samhällsbyggnad i sitt förslag.

Klickbar bild ur förslaget. I delen till vänster finns ett vitt område – det ger möjlighet för företagsverksamhet. 

Planförslaget innefattar:
 Blandad bostadsbebyggelse för cirka 70 bostäder med fristående hus, parhus eller radhus.
 Bevarande av befintlig gårdsmiljö inom Falkagården som är av kulturhistoriskt värde.
 Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde som möjliggör för fler icke störande verksamheter samt för besöksanläggningar, exempelvis för kultur- och idrottsverksamhet.
 Nya, samt bekräftande av befintliga, grönytor för lek och rekreation samt plats för damm för fördröjning av dagvatten.
 Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som kopplas samman med omgivande gatunät.
 Breddning av befintlig industrigata, Maskrosvägen.
 Områden för tekniska anläggningar, transformatorstationer.
 En ombyggnation av del av Varavägen med korsning med hastighetsdämpande åtgärd och förbättrad övergång för oskyddade trafikanter.