Gå direkt till Nyheten (Stort förtroende för sjukvården i Skaraborg)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 05 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Stort förtroende för sjukvården i Skaraborg

Publicerad Tuesday, 04 May 2021, 17:31 av Redaktionen

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökar i Västra Götalandsregionen och allra störst är förtroendet i Skaraborg. 73 procent av skaraborgarna har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Det är en ökning med 15 procentenheter från föregående år. Det visar undersökningen hälso- och sjukvårdsbarometern.

Under 2020 ökade förtroendet rejält för hälso- och sjukvården. 73 procent av invånarna i Skaraborg har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Det är en ökning med 15 procentenheter från föregående år.

90 procent av invånarna i Skaraborg anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med 2019 års resultat. Allt fler anser också att väntetiderna är rimliga såväl till sjukhus som till vårdcentral. Resultaten varierar dock mellan kommunerna.

I årets undersökning ställdes för första gången frågan om invånarnas förtroende för vård vid psykisk ohälsa. Av de tillfrågade är det drygt hälften som inte anser sig kunna, eller vilja, ta ställning i frågan. Av dem som tar ställning anger 27 procent att de har ett mycket stort eller ganska stort förtroende för vård vid psykisk ohälsa.

Under pandemin har användningen av digitala tjänster inom vården ökat. En stor andel, 77 procent, av invånarna är positivt inställda till att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster, för att till exempel boka besök, läsa sin journal eller förnya recept.

Däremot visar undersökningen att en relativt låg andel, 40 procent, är positivt inställda till vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik, till exempel videosamtal med läkare eller annan vårdpersonal. Här ligger Skaraborg något lägre än resten av regionen. Något fler, 55 procent, är positiva till större möjligheter att kunna vårdas hemma genom hembesök av vårdpersonal varvat med stöd av digital teknik, till exempel videosamtal med vård- och omsorgspersonal, digital avläsning av värden och trygghetslarm.

Rapport visar på befolkningens behov av vård

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är oroande. Även övervikt och fetma har ökat alarmerande hos barn och unga. Det är en av flera slutsatser i Koncernkontorets rapport Behovsanalys 2022–2023. Behovsanalysen identifierar befolkningens behov av hälso- och sjukvård, eventuella gap mellan tillgodosedda och inte tillgodosedda behov och lämnar rekommendationer inom vissa områden.

I Västra Götaland bor det cirka 1 730 000 invånare. Det är en sjättedel av landets befolkning varav cirka 270 000 bor i Skaraborg. Den äldsta befolkningen finns i norra och östra hälso- och sjukvårdsnämndernas områden. Skaraborg har sedan flera år tillbaka haft ett negativt födelseöverskott, det vill säga det har fötts färre barn än vad det avlidit personer. Antalet personer över 80 år ökar liksom antalet barn och unga. Vården av äldre kräver nya arbetssätt och bättre anpassning till individens behov. Utmaningarna finns inom tillgången till vård, samverkan mellan olika aktörer och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård.

God tandhälsa men högre risk bland vissa

Medellivslängden fortsätter öka långsamt och kvinnor lever i genomsnitt tre till fyra år längre än män. Det finns stora skillnader i medellivslängd mellan grupper utifrån ett antal faktorer men också mellan kommunerna. Exempelvis är medellivslängden för män 77,2 år i Gullspångs kommun jämfört 81,1 år i Lidköping och Skövde.

Tandhälsan i befolkningen är god men personer med låg socioekonomisk status, sköra äldre, personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med omfattande och varaktiga omvårdnadsbehov är grupper som löper risk för sämre munhälsa.

Ökad psykisk ohälsa och övervikt bland barn och unga

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är oroande och ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp. Ansvaret för första linjens omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa finns inom primärvården och det växande utbudet av evidensbaserade insatser måste göras mer känt. För barn och unga som behöver specialistnivån, barn- och ungdomspsykiatri (BUP), måste tillgängligheten till fördjupad utredning och/eller behandling förbättras, liksom samverkan mellan olika vårdnivåer och huvudmän.

Det har skett en alarmerande ökning av övervikt och fetma bland barn och unga. Problemen är starkt förknippade med framtida ohälsa och sjukdom, vanligast är diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom. Övervikt och fetma inverkar också på barns psykosociala utveckling och har samband med försämrade skolresultat. Mer stillasittande och försämrade kostvanor är de vanligaste orsakerna och skillnaderna mellan socioekonomiska grupper och mellan kommunerna är stora.

Äldre invånare är en underprioriterad grupp som drabbas hårt bland annat av vårdskador till följd av överbeläggningar och utlokaliseringar på sjukhusens vårdavdelningar. Utbud och arbetssätt inom öppenvården är inte anpassade till äldre med omfattande behov. Bristen på geriatrisk kompetens bör åtgärdas.

Behovsanalysen är i första hand en vägledning för politiska prioriteringar. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har påbörjat sitt arbete med att prioritera och planera åtgärder.

Förlängd rutin för jourcentralernas öppethållande

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger rutinen för hantering av kvälls- och helgöppna jourcentraler under covid-19-pandemin till och med den 31 december 2021. Nämnden ger ansvarig tjänsteperson i uppdrag att besluta om tillfälliga förändringar av öppethållande av jourcentraler. Den tillfälliga förändringen kan komma att beröra jourcentralerna i Falköping och Mariestad. Jourcentralerna i Lidköping och Skövde håller fortsatt öppet.

Under covid-19-pandemin har det funnits ett behov av att koncentrera vården på jourcentralerna till färre orter, främst utifrån personalbrist, men även utifrån ett minskat söktryck. Vårdcentralerna har nu också ett omfattande arbete med provtagning, smittspårning och vaccinationsplanering kopplat till pandemin.

I Skaraborg är jourcentralerna i Skövde och Lidköping öppna. Falköping och Mariestad har stängt tillfälligt och kan alltså komma att ha fortsatt stängt fram till 31 december 2021.

Västra Götalandsregionens koncernkontor bedömer att söktrycket för närvarande är lågt på jourcentralerna och så länge Skövde och Lidköping håller öppet så är risken för ett ökat söktryck på sjukhusens akutmottagningar litet.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen. Nämnden företräder boende i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

_____________________________
Källa: VG-regionen