Gå direkt till Nyheten (Naturskyddsföreningen:
Försvarets möjlighet stoppa vindkraft måste begränsas)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Naturskyddsföreningen:
Försvarets möjlighet stoppa vindkraft måste begränsas

Publicerad Wednesday, 05 May 2021, 07:53 av Redaktionen

Det är fullt möjligt att genomföra en kraftfull utbyggnad av vindkraft och samtidigt ställa höga miljökrav på lokaliseringen. Det visar Naturskyddsföreningens nya rapport. Men för att det ska vara möjligt måste vindkraften spridas ut över landet och både Försvarsmaktens och kommuners möjlighet att stoppa utbyggnaden av vindkraft begränsas.

I stora delar av västra Skaraborg är det just Försvarets behov som medfört att vindkraften är begränsat utbyggd. Detta inflytande vill Naturskyddsföreningen minska.

I en artikel i dag skriver föreningen att en utbyggnad är möjlig och behövlig:

– Vi befinner oss mitt i en klimatkris. För att kunna ställa om energisystemet och fasa ut fossila bränslen är en utbyggnad av vindkraften en av flera centrala åtgärder i Sverige. Vår rapport visar att en kraftig utbyggnaden av vindkraft är möjligt utan att samtidigt skada områden med höga naturvärden, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

För att klara klimatkrisen måste de fossila bränslena fasas ut. För att klara det måste en kraftig energieffektivisering genomföras. En ytterligare väg att gå är att elektrifiera industrier och transporter. Men för att det ska vara möjligt behöver elproduktionen öka. Samtidigt får inte den ökade elproduktionen byggas ut på bekostnad av naturvärden och den biologiska mångfalden. Enligt Naturskyddsföreningens rapport är en kraftig utbyggnad av vindkraften med högt ställda miljökrav en möjlig väg att gå.

I rapporten presenteras en analys över vilka områden som är lämpliga för vindkraftsetablering, där områden med höga naturvärden exkluderats. Analysen visar att det går att bygga ut vindkraften med 126 TWh på en yta motsvarande 1 procent av Sveriges landyta samt 2 procent av havsarealen. Utbyggnaden motsvarar 90 procent av dagens elanvändning på 141 TWh, och är lika mycket som den sammanlagda produktionen från vattenkraft och kärnkraft i Sverige år 2018.

Naturskyddsföreningens säger nej till utbyggnad i Natura 2000-områden, naturreservat, nationalparker, biotopskyddsområden, riksintresse obrutna fjäll, skogliga värdekärnor, nyckelbiotoper, viktiga fågel- och fladdermusområden, samt utsjöbankar och där utbyggnaden kan ge omfattande negativa konsekvenser för rödlistade arter och livsmiljöer. När dessa områden är borträknade finns en rad platser med god vindtillgång kvar att på bygga på.

– Det är till och med så att om vindkraften lokaliseras på bästa sätt kan den också göra nytta för djur och natur. Ett exempel är att havsbaserad vindkraft kan skapa revstrukturer som blir födoplatser för fiskar, samtidigt som den hindrar bottentrålning med dess betydande negativa konsekvenser, säger Johanna Sandahl.

Vindkraften måste dock fördelas jämnt över landet – från norr till söder och både till land och till havs. Dessutom måste både Försvarsmaktens och kommunernas möjlighet att stoppa vindkraften begränsas.

Den tillgängliga ytan som enligt Naturskyddsföreningens analys är lämplig för vindkraftsetablering består av områden som ingår i riksintresse för vindkraft men som inte ingår inom något av de områden som Naturskyddsföreningen har pekat ut som särskilt känsliga. Analysen har gjorts på övergripande nivå och fångar därför inte upp specifika lokala förutsättningar, som häckande örnar eller särskilt viktiga renskötselområden där vindkraftsetableringar inte är lämpliga. Samtidigt finns det goda möjligheter att bygga vindkraft även utanför riksintresse för vindkraft, vilket gör att de områden som tillkommer sannolikt är större än de som faller bort vid lokala inventeringar.

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Ove Nordström
Gäst
Ove Nordström
5 May, 2021 12:12

Enligt forskarna vid tyska Center for Aerospace dödas 1 200 miljarder insekter av vindkraftverk varje år. Det skulle enligt en nederländsk studie innebära att elproduktionen minskar med 50% till följd av den extra vikten om 1 200 ton döda insekter på rotorbladen. Samtidigt varnas det för att insektsdöden är ett hot mot hela vår planet? Var finns Naturskyddsföreningen i detta? Och fågeldöden till följd av vindkraften följs inte alls upp i Sverige. Detta följs enbart genom en utländsk undersökning som inte uppdaterats sedan 2017, enligt svar jag fick av Naturvårdsverket.

Nisse
Gäst
Nisse
5 May, 2021 03:22

 “Stora delar av västra Skaraborg” är en liten del av Sverige – finns andra regioner att satsa på.