Gå direkt till Nyheten (Moderaters ekonomiska förslag för de närmaste åren
Ombyggd Ringled, evenemangshall, fördubblat antal bostäder)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Moderaters ekonomiska förslag för de närmaste åren
Ombyggd Ringled, evenemangshall, fördubblat antal bostäder

Publicerad Monday, 31 May 2021, 19:13 av Björn Smitterberg

I kväll har Moderaterna släppt sitt förslag till ekonomiska satsningar i Lidköping de närmaste åren.

Här återges den ekonomiska förklaringen i sin helhet.
(Tidigare har den politiska majoriteten presenterat sitt förslag – klicka)

Lidköping halkar efter och med kämpaglöd och vilja behöver vi sluta oss kring en gemensam bild över hur vår gemensamma levnadsplats, Lidköping, ska
utvecklas.

Med Covid-19, ett över längre tid uruselt resultat i Näringslivsrankingen och ett enormt behov av bostäder förväntade vi oss mer av majoriteten. Vi förväntade
oss en offensiv och framåtlutad budget från den styrande majoriteten, en budget som andas framtidstro. Något vi tyvärr inte ens fick se en skymt av.

Det parlamentariska läget vid tiden för årets budgetdebatt ger oss ingen möjlighet att driva igenom en hel Moderat budget. Utifrån detta har vi valt att utöver egna budgetramar lägga 14 tilläggsyrkanden på majoritetens budget. Genom detta sätt kan Moderaterna bidra till att höja tempot i Lidköpings kommun, och i högre grad få till en tillväxt, även från vår plats i opposition.

För Lidköpingsbornas skull hoppas vi majoriteten tar våra förslag till sig och tillsammans med oss bidrar till ökad tillväxt i hela Lidköpings kommun.

Tilläggsyrkanden:

Landsbygd
– Att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan kring hur arbetet med en aktivitetshall i Vinninga kan slutföras i enlighet med den lokalt förankrade
arbetsgruppens förslag.
– Att landsbyggdspotten återinförs med 10 miljoner i investeringsmedel årligen, och 2 miljoner årligen i utökad drift. Dessa medel ska bidra till Tillväxt och utveckling på orter och i samhällen

Internt arbete
– Att kommunstyrelsen får i uppdrag att leda arbetet med att få kontroll på kommunens samlade underhållsarbete i linje med att hålla fastigheter och infrastruktur i en värdebevarande nivå.
– Att Lidköpings kommun reviderar sitt mål kring bostadsproduktion till 400 lägenheter per år från och med 2023. Viktig ökning från dagens 200 lägenheter.
– Att ansvaret för kommunens näringslivspolitik tillfälligt flyttas över till oppositionens två ledamöter i kommunstyrelses arbetsutskott. Detta med hänsyn till de katastrofala resultat kommunen återkommande fått i Näringslivsrankingen och det stora behov som finns av att förbättra relationen till näringslivet.2021-05-31

Välfärden
– Att en arbetsgrupp med representanter för alla partier i fullmäktige tillsätts med uppgift att ta fram långsiktiga mål och finanseringsbehov kring minskade barngrupper i förskolan. Gruppen skall ledas av kommunstyrelsens ordförande och skall bara behandla frågor på strategisk nivå.
– Att 2,5 miljoner avsätts för att sänka avgifterna för hemtjänst. Pengarna ska i huvudsak sänka avgifterna för dem med litet ekonomiskt utrymme.

Utveckling
– Att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att starta arbetet med en detaljplan för Castor 6, området mellan Rörstrand och torget. Vi anser området som lämpligt att utreda för bostadsbyggande. Vi anser det vara av stor vikt att byggnationen sker med hänsyn till De la Gardiestaden och att antalet parkeringar i området inte minskas.
– Att arbetet med Framnässtaden får utökad prioritet och utpekas ut som kommunens mest prioriterade utvecklingsprojekt för stadsutveckling och bostadsbyggande.
– Att den nya stadsdelen vid Framnäs officiellt döps till Framnässtaden i enlighet med arbetsnamnet för detaljplanen.
– Att alla näringslivsaktörer i området bjuds in för att diskutera och bidra i processen kring skapandet av Framnässtaden.
– Att avsätta 25 miljoner kronor i en investeringspott med efterföljande 7 miljoner i drift årligen för att genomföra byggnationen av en evenemangslokal vid Lidköpings arena.
– Att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan kring utvecklingen längs med Lidan. Behovet av mer trevliga miljöer som lockar besökare är stort.
– Att 10 miljoner fördelat över 3 år avsätts till destination Läckö Kinnekulle samt kultur och fritid med uppgiften att skapa händelser och dra besökare till Lidköpings centrum, med målet att detta kan bidra till återhämtning för Lidköpings handel och restaurangnäring.
– Att kommundirektören får i uppdrag att leda förhandlingarna med Trafikverket gällande en ombyggnation av ringleden. Kommunen uttalar härmed att vi är beredda att samfinansiera en lösning tillsammans med Trafikverket. Prioriterat är ökat flöde och framkomlighet för trafikanter som ska in i, ut ur och förbi staden. Möjlighet till gång och cykel över Lidan måste samtidigt säkerställas.
– Att en utvecklingsgrupp med företrädare för samtliga partier tillsätts med uppgift att påskynda arbetet kring flytt av Framnäs IP, utredning kring fullmåttshall vid Dalängskolan, utvecklingen av Ågårdsområdet samt att säkerställa att samtliga idrottsdelar får del av investeringar och utveckling kring fritidsutbud.