Gå direkt till Nyheten (Sjukvården får överskrida budget med en miljard)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Sjukvården får överskrida budget med en miljard

Publicerad Wednesday, 09 June 2021, 16:25 av Redaktionen

Regionfullmäktige fastställde vid sitt möte bland annat Västra Götalandsregionens budget för 2022 där nära 61 miljarder kronor fördelades till de olika verksamheterna i regionbidrag. Regionfullmäktige beslutade också att sjukhusen i Västra Götalandsregionen tillåts gå med en miljard kronor i underskott under 2021.

Regionfullmäktige beslutade att fastställa GrönBlå Samverkans (M, C, KD, L, MP) förslag till budget 2022 för Västra Götalandsregionen och plan för ekonomin för åren 2023–2024. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

Beslutet avgjordes genom votering. 68 röster för GrönBlå Samverkans förslag. 41 röster för Socialdemokraternas förslag. 37 ledamöter avstod från att rösta och 3 ledamöter röstade inte.

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

Budgeten innehåller två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot.

•    Hållbar och konkurrenskraftig region

•    Tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård

Pandemin har inneburit en omställning både av VGR:s egna verksamheter och för aktörer i Västra Götaland. Sjukvården har utsatts för stora påfrestningar och stora resurser har avsatts för att möta patienter som insjuknat i covid-19. Andra behov har fått stå tillbaka vilket bland annat inneburit längre köer och väntetider till besök och behandling inom specialistvården. Under förutsättning att de akuta påfrestningarna till följd av covid-19 kan minska under 2021 kommer de följande åren till stora delar att präglas av ett arbete för att återställa hälso- och sjukvården till ett mer normalt läge.

Budgeten fokuserar på att hantera uppskjuten vård då vårdköerna förlängts under pandemin så att invånarna får den vård de har rätt till och behöver. Fokus ligger också på en omstart av olika verksamheter inom kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. I budgeten avsätts också resurser för att vårdcentralerna ska kunna förstärka läkarstödet till kommunernas äldreomsorg och en satsning på medarbetarnas löner med målet att Västra Götalandsregionen fortsatt ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Västra Götalandsregionen har ett eget kapital som uppgår till 10 725 miljoner kronor i bokslutet för 2020. Budgetbeslutet innebär en oförändrad skatt på 11,48 per skattekrona. Nämnders och styrelsers regionbidrag för år 2022 och 2023–2024 räknas upp med två procent per år för perioden. Regionbidragen till de olika verksamheterna är på närmare 61 miljarder kronor varav drygt 45 miljarder går till hälso- och sjukvården. Regionutveckling tilldelas närmare 8 miljarder kronor, regiongemensamma verksamheter drygt 6 miljarder och serviceverksamheter drygt 531 miljoner kronor.

Budgeten visar ett resultat på 804 miljoner kronor för 2022. Även övriga år i planperioden visar plusresultat.

Sjukhusen tillåts gå med en miljard i underskott under 2021 

Regionfullmäktige beslutade att medge att sjukhusen i Västra Götalandsregionen sammantaget får gå med 1 miljard kronor i underskott under 2021. Summan täcker 84 procent av sjukhusens prognostiserade underskott. Förutsättningen är att sjukhusstyrelserna lämnar in handlingsplaner för att säkerställa ekonomi och verksamhet i balans.

Pandemin har medfört utmaningar för sjukvården i Västra Götaland. Covid-vården har medfört kostnadsökningar och försvårat förutsättningarna för sjukhusen att nå en verksamhet som är i nivå med budget.

Den långsiktiga ekonomin för Västra Götalandsregionens sjukhus är fortsatt problematisk. Lättnader under 2021 behöver kombineras med planer för balans på sikt. Sjukhusstyrelserna har i uppdrag att besluta om och börja genomföra åtgärder för att säkerställa en ekonomi och tillgänglighet i balans under 2022 så fort pandemiläget och återhämtning tillåter.

Regionfullmäktige skjuter fram det tidigare målet att uppfylla vårdgarantin till utgången av 2022. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vård beställs där det finns kapacitet så att hela den regionala vårdkapaciteten används optimalt.