Gå direkt till Nyheten (Regeringen föreslår vidareutbildning för pedagoger)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringen föreslår vidareutbildning för pedagoger

Publicerad Thursday, 29 July 2021, 13:33 av - Inskickat material

Nationellt professionsprogram ska ge rektorer, lärare och förskollärare bättre kompetensutveckling under hela yrkeslivet
Höga kunskapsresultat i skolan förutsätter hög kvalitet i undervisningen och det pedagogiska ledarskapet. Rektorer, lärare och förskollärare behöver därför ges goda förutsättningar att utvecklas i sin profession. I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås ett professionsprogram bestående av en nationell struktur för kompetensutveckling och ett nationellt meriteringssystem.
I dag efterfrågar många förskollärare, lärare, rektorer samt deras fackförbund bättre och mer relevant fortbildning och ett sammanhållet system för kompetensutveckling under hela yrkeslivet. Då kan skolutveckling kontinuerligt främjas, professionernas attraktionskraft stärkas och förutsättningar skapas för högre kunskapsresultat. Skolkommissionen föreslog att ett nationellt professionsprogram ska inrättas, förslaget togs sedan vidare av Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner.

– Skolans och förskolans viktigaste resurs är personalen. Yrkesskickliga förskollärare, lärare och rektorer med rätt förutsättningar är avgörande för att barn och elever ska lära sig mycket. Inrättandet av ett professionsprogram är en omfattande, genomgripande och långsiktig insats för att fortsätta förbättra kunskapsresultaten och göra skolprofessionerna mer attraktiva. Det är viktigt, inte minst för att få fler utbildade lärare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Professionsprogrammet föreslås bestå av två delar, en nationell struktur för kompetensutveckling och ett nationellt meriteringssystem.

Inrättandet av en nationell struktur för kompetensutveckling syftar till att långsiktigt och strukturerat samla och ta fram nya insatser för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare i skolväsendet för att bredda och fördjupa kompetensen under hela yrkeslivet.

Det nationella meriteringssystemet ger den som har en lärar- eller förskollärarlegitimation möjlighet att ansöka om ett beslut om en meriteringsnivå. För att få ett sådant beslut ska vissa villkor vara uppfyllda till exempel gällande yrkeserfarenhet och genomförd kompetensutveckling. Utöver det första steget in i professionen, nämligen legitimation, ska det initialt finnas två meriteringsnivåer, meriterad lärare respektive förskollärare samt särskilt meriterad lärare respektive förskollärare.

Meriteringsnivån särskilt meriterad gäller för dem med en examen på forskarnivå. Båda nivåerna ska även innehålla villkor om undervisning av viss kvalitet. Syftet med meriteringssystemet är att tydliggöra karriärvägar för lärare och förskollärare.

Meriteringen kommer även att underlätta vid rekrytering och vara ett stöd för rektorer och huvudmän vid lönesättning.

Skolverket föreslås vara ansvarig myndighet för professionsprogrammet. Inom Skolverket ska ett råd för professioner i skolväsendet inrättas med företrädare för rektorer, lärare och förskollärare, huvudmän, universitet och högskolor. Rådet ska bistå Skolverket i arbetet med programmets olika delar.

Regleringen av professionsprogrammet planeras att träda i kraft den 1 juli 2023.

___________________
Pressmeddelande