Gå direkt till Nyheten (Nedslag i Lidköpings historia
Tidiga bokhandlare i Lidköping, del 6)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nedslag i Lidköpings historia
Tidiga bokhandlare i Lidköping, del 6

Publicerad Saturday, 21 August 2021, 10:40 av Redaktionen

Den 20 februari 2019 kunde man läsa rubriken 176-åriga bokhandeln laddar för bokrean och underrubriken En av Sveriges äldsta bokhandlar.  Det handlade om Axel Ericssons bokhandel, som på en skylt utanför butiken vid Nya stadens torg anger, att man etablerades 1837. Om så är fallet, var bokhandeln 176 år 2019.
Men stämmer detta?
Frågan har föranledde arkivforskaren Alf Johansson att leta fram uppgifter om tidiga bokhandlare i Lidköping. Detta är 6:e delen.

  1. A. Hallmans Bok- och Musikhandel och O. Gudmundséns Bokhandel 1854-1862, fortsättning

I Hallmans annonser i LnT i augusti 1856 kunde man läsa, att han sålde ”Kejsartwål (den helsosam-maste för menniskohuden)” och ”WextPomada (Den helsosammaste för hårets waraktighet)”. Produkterna presenterades med utförliga deklarationer och de var tillverkade av fabriksidkaren Robert Kellberg i Stockholm. Jag tycker, att deklarationerna är intressanta att läsa, varför jag här återger dem.

Om Kejsartwål:

”Att hudens angenäma och friska utseende wäsentligen beror på beskaffenheten hos den Twål, som anwändes för dess rening, torde wara obestridigt, och då de flesta wanliga Twålsorter merändels och i wiss mån äro för menniskohuden ohelsosamma, derför att de (oberäknadt den onyttiga färgningen) äro så öfwermättade af kali eller natron (för att få den hård och blank) att de i mer eller mindre grad angripa huden och derigenom hämma den naturliga utdunstningen, som är lifwet för en frisk hy, äfwensom regulatorn för hela kroppens helsa. Kejsartwålen, som endast och allenast är tillredd och afpassad för menniskohudens twättning, och hwars beredningssätt är alldeles olik wanlig twål, utmärker sig genom sin milda och för nervsystemet stärkande förmåga, och torde således, ehuru den till sitt yttre ej har någon grannlåt att erbjuda, winna allmänhetens förtroende genom sin för helsan ojemförlig nytta. Ömkyla [?], fräknar, utslag och solbränna förswinna af dess medicinska innehåll. För Twättning af små barn och badgäster i allmänhet borde den aldrig förgätas, och wid alla bättre badanstalter wara att tillgå såsom lika upplifwande för nervsystemet som mången gyttja. Mot giktkrämper är den anwändbar derföre, att den ökar utdunstningen, och således lindrar wärken. Till Raktwål är den ojemförlig, och lemnar ingen sweda i huden efter rakningen. Finnes (för närwarande) endast på Aftonblands-[Aftonblads-?], Dagblades- och Dagligt Allehandakontoren samt i Diwersehandel uti huset N:o 29 wid Drottninggatan. Den är inlagd uti guldstämpldt blypapper och på [så?] sätt en prydnad för handelsboden.

  Uti Lidköping finnes denna Twål att köpa (till samma pris som i Stockholm) endast i Herr Hallmans Bokhandel.

  Då således denna Kejsartwål innehålder alla de goda och för huden helsosamma egenskaper som någonsin utländsk, så torde en fosterländsk omtanke mana att heldre anwända däraf, än att (för Twål) öka utlänningens inkomster med Swenska Penningar. Stockholm 1856. Robert Kellberg, Fabriksidkare.”

Om WextPomada:

”Ingen person, som erkänner att ett wackert och waraktigt hår utgör en af menniskans skönaste prydnad, skall säkerligen uraktlåta betjena sig af denna pomada, som med hwarje år wunnit ett ökadt förtroende genom sitt sanna wärde. Det finnes att tillgå endast på Aftonblads-, Dagblads- och Dagligt Allehandakontoren samt uti Diversehandeln i huset N:o 29 wid Drottninggatan, uti owanligt dryga burkar, till 1 rdr rglds pr stycke.

  Uti Lidköping finnes denna Pomada att köpa (till samma pris som i Stockholm) endast i Herr Hallmans Bokhandel.

Wextpomadans egenskaper.

Den, som anwänder denna pomada skall snart erfara hwilket stort företräde den förtjenar framför hwarje annan; ty – jemte att wara mycket fet – får håret en stadga, som är både wacker och behaglig. Olika med annan pomada, har denna den egenskapen att på kort tid från håret, fördunsta, hwarigenom det af sig sjelft håller sig rent, äfwensom att befordra och widmakthålla hårrörskraften. Den härsknar aldrig uti håret, som andra pomador och oljor merändels göra hwaraf följer att håret faller af. Att den för hufwudets hud är hälsosam, bewisas bäst om den anwändes af någon som har utslag eller annat fnasfel (som ofta är händelsen med barn), då man på kort tid skall finna samma förtorkadt och färdigt att gå bort. Genom denna förmåga stärkes och uppfriskas hufwudswålen och de wätskor, som lemna håret näring hwarigenom håret blir fast och ej ömt då man tager uti eller kammar det. Det har en obetydlig lukt, emedan de flesta bättre personer önska den sådan. För att lemna en redlig valuta, är burkarna bestälda owanligt stora och skola säkert tillfredsställa en hwar, som ej alltför mycket fäster sig wid yttre prakt.

  Då således denna hårpomada innehåller alla de goda och helsosamma egenskaper som ngonsin den bästa utländska, så torde en fosterländsk omtanka mana, att heldre anwända häraf, än att (för Hårolja eller Pomada) föröka utlänningens inkomster med swenska penningar. Stockholm 1856. Robert Kellberg, Fabriks-Idkare.”

Det här året 1856 flyttade både Gudmundsén och Hallman sina affärer och först ut var Gudmundsén. I hans annons i LnT den 8 oktober kan man läsa:

”I undertecknads Bokhandel uti Herr Fabrikör Fischers Gård N:e 41 & 42 wid nya stadens torg försäljes utom förut annoncerade Böcker i alla ämnen … Lidköping den 3 Okt. 1856. O. Gudmunsen.”

Gudmundséns namn stavades inte alltid korrekt i annonserna. Det var lättare med Hallman, som annonserade om sin flytt i LnT den 25 oktober:

”S. A. Hallmans Bok- och Musikhandel är från denna dag flyttad till Herr Garfverifabrikör Hellbergs hus N:o 145 vid nya stadens torg, der alla i en Bokhandel förekommande artiklar alltid finnas att tillgå. Lidköping den 22 oktober 1856.”

Så fanns de båda bokhandlarna med sina affärer på var sin sida av nya stadens torg.

De båda bokhandlarna fortsatte att annonsera i LnT de närmaste åren, men Gudmundsén har betydligt färre annonser än Hallman. För åren 1859-1861 har jag inte hittat några annonser från Gudmundsén, medan Hallman annonserar flitigare än tidigare. Jag har noterat några annonser som intressanta.

I en annons i LnT den 18 augusti 1858 saluförde Hallman en kartbok, som skulle innehålla en ”Jernvägskarta öfver Europa”. I Sverige hade man påbörjat utbyggnaden av ett allmänt järnvägsnät. Men det skulle dröja ännu ett antal år, innan Lidköping fick järnvägsförbindelser med det övriga allmänna järnvägsnätet. Lidköping-Skara-Stentorps järnväg invigdes den 19 november 1874 och Lidköping-Håkantorps järnväg invigdes den 11 december 1877.

Under 1859 annonserade Hallman närmare 40 gånger i LnT. I annonsen den 2 april det året erbjöd han ”Den fullständigaste Kok-Boken eller Praktisk Anwisning på allt som tillhör de nyare uppfinningarne i Matlagning, Bakning, Syltning m. m. efter både Franska, Tyska och Engelska arbeten i denna wäg”. Boken var ”utarbetad af en skicklig Kock med mångårig erfarenhet i Kokkonsten”. Priset var 2 Rdr Rmt [Riksdaler Riksmynt]. I annonsen fanns dessutom följande dikt:

”Kinkigt nog det torde wara           Köp dig derföre med första      Följ den rätt, så skall du finna
 Sköta hushåll, laga mat,                 Denna rara bok, min wän!        För din mat beröm du får.
 Mången ”ungmör” löper fara       Uti hushållet den största           Tänk, hwad heder för en qwinna,
 Stå i köket, brydd och flat.            Nytta har du utaf den.               Som sin kokkonst rätt förstår.”

I samma annons anmälde Hallman ”Tidskrift för Teknologi och tillämpad Naturlära” ”Utgifwen af G. R. Dahlander och A. B. Ewert, Lärare vid Chalmerska Slöjdskolan i Göteborg”. Tidskriften skulle utkomma från och med 1859 med ett häfte i månaden. Man skulle bland annat få läsa om ”Redogörelse för utrikes gjorda nyare uppfinningar och förbättringar i tekniken, hwilka äro af större wigt för swenska förhållanden eller af annan orsak af intresse”. För mig som gammal chalmerist, var detta en intressant ”upptäckt”.

De två följande åren fortsatte Hallman att annonsera i LnT, men inte i lika stor omfattning som under 1859. I annonsen den 7 juli 1860 annonserade han om häften med Eric Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna. Kanske fanns kopparsticket över Lidköping från slutet av 1600-talet med i något av häftena?

____________________________
Tidigare artiklar skrivna av Alf Johansson i Lidköpingsnytt – klicka