Gå direkt till Nyheten (Betygsreform på gymnasieskolor: Ämnesbetyg)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Betygsreform på gymnasieskolor: Ämnesbetyg

Publicerad Tuesday, 31 August 2021, 08:29 av Redaktionen

Ämnesbetyg införs på gymnasiet för att bättre spegla elevers kunskaper

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ändringar i betygssystemet. Bland annat föreslås att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan. Dessutom föreslås att läraren med utgångspunkt i betygskriterier ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Syftet är att betygen i framtiden bättre ska främja elevernas kunskapsutveckling.

Det nuvarande kursbetygssystemet innebär att slutliga och avgörande betyg sätts i ett ämne efter varje kurs, ibland redan efter första terminen, vilket bidrar till fragmentisering av lärandet och att mer fokus sätts på betygssättning än på undervisning och lärande.

Dagens betygssystem upplevs också av många som orättvist. Enstaka sämre prestationer i skolan riskerar att få en för stor påverkan på elevens betyg. Delvis är detta inbyggt i det nuvarande betygssystemet genom principerna för betygssättning.

– Utvecklingen går åt rätt håll i svensk skola. Nu tar vi ytterligare ett steg för att fortsätta höja kunskapsresultaten. Skolan behöver ett betygssystem som speglar faktiska kunskaper, främjar lärande och uppmuntrar elever att anstränga sig. Därför föreslår regeringen nu att ämnesbetyg införs och att en sammantagen bedömning görs vid betygssättning, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I lagrådsremissen, som bygger på förslag från Betygsutredningen 2018, föreslår regeringen att den kursutformade gymnasieskolan ersätts av en ämnesutformad gymnasieskola med ämnesbetyg. Ämnesbetyg i stället för kursbetyg kan ge eleverna mer tid att utvecklas i ett ämne innan avgörande betyg sätts. Det ger bättre förutsättningar för ett fördjupat lärande och lärande över tid. Ämnesbetyg ska också användas i gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Dessutom föreslås en ny princip vid betygssättning som innebär att betygen A–D ska sättas efter att läraren har gjort en helhetsbedömning av elevens kunskaper med utgångspunkt i betygskriterierna. För alla godkända betyg ska dock samtliga kriterier för betyget E vara uppfyllda.

Ändringarna som gäller den nya principen om sammantagen bedömning föreslås börja gälla från juli 2022. När det gäller ämnesbetyg föreslås att de första eleverna som påbörjar sina studier i det nya systemet ska göra det hösten 2025.

För att förbereda för övergången till en ämnesutformad gymnasieskola och gymnasiesärskola föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 att Skolverket nästa år tillförs ytterligare 10 miljoner kronor till de 20 miljoner kronor som avsattes i budgetpropositionen för 2020 och Universitets- och högskolerådet (UHR) 4,6 miljoner kronor. Under 2023–2026 tillförs totalt 240 miljoner kronor för arbetet med implementering hos skolor och huvudmän.