Gå direkt till Nyheten (Debatt: Lidköping behöver varsam tillväxt)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 16 april 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Lidköping behöver varsam tillväxt

Publicerad Sunday, 04 September 2022, 11:44 av Insändare

– Lidköping behöver en varsam tillväxt i hela kommunen. Mer samarbete med grannkommunerna föreslås.
Det skriver Bo Landström Eliasson (V) i en debattartikel.

Lidköping behöver en varsam tillväxt i hela kommunen

Lidköping och särskilt dess tätort växer så det knakar. Men de styrande majoriteten i kommunen är ändå inte nöjda Tvärtom är de mycket bekymrade över att antalet invånare inte ökar tillräckligt snabbt. Därför har man nu beslutat om att det så fort som möjligt skall tas fram en handlingsplan som visar hur kommunens tillväxt kan påskyndas med sikte på att bli 50 000 invånare. Planen skall  visa på hur man kan öka takten i  bostadsbyggandet, genom att bereda möjligheter för en  mer sammanpressad bebyggelse, mer höghusbebyggelse och byggnation på  platser som fortfarande är obebyggda inom tätortsområdet.

Samtidigt som det finns invånare som tycker det är bra att det skall byggas mesta möjliga inom tätorten, finns det andra invånare som undrar över varför  de styrande politikerna så starkt håller fast vid att det nu måste göras ett  befolkningsmässigt språng i Lidköping. Ett språng som  en gång för alla skall kunna åstadkomma att Lidköping överger  sin snart sexhundraåriga tid som småstad för att istället övergå till att bli en snabbt växande modern medelstor kommun.

Nu är det väl knappast någon politiker som vill motarbeta att Lidköping växer. Men en så kraftig satsning på snabb befolkningstillväxt som dagens politiska ledning vill göra framöver, behöver naturligtvis föregås av att man tar del av de erfarenheter och de lärdomar om tätortstillväxt  som finns från andra kommuner som har  gjort liknande storsatsningar på tillväxt. Det handlar bl a om att kunna göra beräkningar kring  vilka vinster som kan uppnås rent ekonomiskt och om hur tillväxten kan gynna  invånarna i stort och på sikt.

Det gäller att sakligt väga och bedöma den snabba befolkningstillväxtens samlade fördelar  mot dess långsiktiga negativa konsekvenserna och kostnader.Det kan t ex bli svårare att fullfölja målsättningen om en blandad bebyggelse i en varierad tätortsmiljö samtidigt som det kan bli svårare  att kunna  erbjuda en nära och likvärdig kommunal service i hela kommunen. En alltför uppskruvad byggnadstakt med ökad förtätning inom tätortsområdet kan också försvåra  genomförandet av  långsiktigt hållbara trafiklösningar och därmed förhindra en förbättrad framkomlighet under vissa tider på dygnet.

Ytterligare en risk med en satsning på ett  kraftig ökat antal boende inom centrala delar av kommunen är att det blir ett ökat tryck på att avverka de tätortsnära skogarna och göra ingrepp i grönområden  inom tätortsområdet. Därtill kommer att ett förhastat  byggande på öppna platser    inom tätorten kan på sikt innebära att småstaden med dess unika miljöer och värden, riskerar att gå förlorat för alltid. Den planerade satsningen på befolkningsökning i centrala delar av kommunen skulle även kunna komma medföra ett avtagande intresse för att skapa goda förutsättningar för  satsningar på en befolkningstillväxt inom kommunens  mindre orter och landsbygdsområden runt om tätorten.

När den politiska ledningen i kommunen nu har startat upp en process som syftar till att driva fram en allt snabbare befolkningstillväxt skulle de nog behöva uppmanas om  att vara uppmärksamma på att deras uppgift är planera och ta beslut som kan ligga till grund för att kommunen skall kunna växa långsamt och stabilt som en sammanhållen helhet, inte bara några år framåt utan i femtio år, ja i minst tvåhundra år.

Ytterligare en aspekt på den påstådda nödvändigheten av få till stånd en så snabb tillväxt i Lidköping  är att omkring 80% av alla kommuner i Sverige har en svag  tillväxt. Förmodligen tycker ändå de flesta invånarna i alla dessa kommuner att det går  bra att leva i sina kommuner även om tillväxten är långsam.

I ett längre  perspektiv vore nog det allra bästa för Lidköpings nuvarande och framtida invånare om den starka  tillväxten som man så gärna pratar om, kunde ske inom inom ramen för ett ökat samarbete mellan  kommunerna i vårt grannområde, vilket också skulle kunna innebära  gemensamma kommunala satsningar inom den omfattande landsbygd, med dess mångfald av större orter, småorter och byar, som utgör  en så stor del av dessa kommuner.

Bo Eliasson Landström (V)

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Lunnarn
Gäst
Lunnarn
4 September, 2022 03:23

Bevara Framnäs och Läckögrillen ger Vänsterpartiet stor favör när partiernas budgetalternativ är tämligen lika.Rädda grönområden icke att förglömma.

SvempaBra
Gäst
SvempaBra
6 September, 2022 12:02

Håller med Elisson.