Gå direkt till Nyheten (Beslut i dag: Ny strategi för jordbruk)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 November 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Beslut i dag: Ny strategi för jordbruk

Publicerad Thursday, 22 September 2022, 13:57 av Redaktionen

Regeringen fattade beslut om strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken

I dag har regeringen fattat beslut om den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken för åren 2023 – 2027.

Planen omfattar åtgärder inom jordbrukspolitiken om drygt 60 miljarder kronor, där en del (45 miljarder kronor) utgör medel från EU och en del (15 miljarder kronor) är svensk finansiering.

Planen omfattar åtgärder för att stärka jordbrukets konkurrenskraft, miljö- och klimatåtgärder inom jordbruket samt åtgärder för landsbygdsutveckling.

Den beslutade planen bygger på det förslag som överlämnades till EU-kommissionen i december 2021. Sverige har under våren och sommaren haft en nära dialog med Kommissionen om innehållet i planen som har resulterat i justeringar av vissa åtgärder.

– Det är glädjande att Sverige och EU-kommissionen har en samsyn kring utformningen av den strategiska planen för jordbruket inför 2023, och att flertalet av kommissionens observationer kunnat besvaras genom ytterligare förklaring av Sveriges ställningstaganden, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Jämfört med det förslag till strategisk plan som överlämnades till Kommissionen i december 2021 så har det inte gjorts någon omfördelning av budgetmedel mellan åtgärder.

De viktigaste förändringarna i sak:

* Ett nytt omfördelningstöd till de första 150 hektaren på alla företag ersätter förslaget på neddragningen av höga stödbelopp. Det här medför en större omfördelning av inkomststöd från stora till små jordbruksföretag jämfört med förslaget i december.
* En justering har även gjorts inom ramen för kompensationsstödet som innebär att en större andel av stödet går till företag med aktiv produktion i stället för till extensiva företag.
* De allmänna miljökraven för att få fullt stöd, de så kallade grundvillkoren (GAEC), har delvis förstärkts jämfört med det ursprungliga förslaget.
* Efter att regeringen överlämnat ett justerat förslag till strategisk plan som Kommissionen och Sverige är överens om behöver Kommissionen 6–8 veckor för att slutföra den formella godkännandeprocessen. Först därefter kan regeringen besluta om en nationell förordning för genomförande, och Jordbruksverket fatta beslut om föreskrifter. Ett snabbt godkännande av Sveriges strategiska plan under hösten 2022 är viktigt för att lantbrukare och andra stödmottagare ska kunna ta del av de nya stöden från årsskiftet

Även efter EU-kommissionens godkännande av den svenska planen kommer det att vara möjligt att göra justeringar av planen genom programändringar under perioden. Det kan bli aktuellt till exempel som en följd av nya prioriteringar i politiken eller om åtgärderna i den föreslagna planen inte leder till förväntad måluppfyllelse.

Uppdaterad information om den strategiska planen kommer inom kort att publiceras på Jordbruksverkets hemsida.

– – – –
Pressmeddelande från regeringen.