Gå direkt till Nyheten (Förslag: Statliga asylboenden och krav på introduktion)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslag: Statliga asylboenden och krav på introduktion

Publicerad Tuesday, 15 November 2022, 15:23 av Redaktionen

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har i dag tagit emot ett del­betänkande om mot­tagande av asyl­sökande under hela asyl­tiden i Sverige. Utredningen före­slår bland annat krav på att asyl­sökande ska bo i statliga boenden och delta i sam­hälls­intro­duktion under asyl­processen.

Den första delen av uppdraget som har över­lämnats till regeringen i dag omfattar boende på asylboende, del­tagande i sam­hälls­introduktion och åtgärder vid missköt­samhet på asyl­boenden.

I utredningens delbetänkande föreslås bland annat följande

* Alla asylsökande, med undan­tag av ensam­kommande barn, ska till­delas en plats på ett statligt boende som Migrations­verket ansvarar för, ett så kallat asyl­boende.
* Boende på asyl­boende ska vara ett villkor för dag­ersättning, särskilt bidrag och villkor för undan­tag från kravet på arbets­tillstånd.
* Kontroll av adresser för asyl­sökande som inte bor på asyl­boenden. För personer som inte bor på asyl­boende och inte under­rättar Migrations­verket om sin bostads­adress ska asyl­ansökan få betraktas som åter­kallad och asyl­ärendet avskrivas.
* Skötsamhet på asyl­boenden ska införas som villkor för dag­ersätt­ning.
* Asylsökande ska vara skyldiga att delta i sam­hälls­introduk­tion enligt lag. Genom­förd sam­hälls­introduk­tion ska vara ett villkor för undan­tag från kravet på arbets­tillstånd.
* Utredningen föreslår att lag­ändringarna träder i kraft den 1 april 2024. För personer som är regist­rerade i mot­tagande­systemet vid ikraft­trädan­det börjar dock flera av bestäm­melserna gälla först från och med den 1 april 2025.

– Asylprocessen behöver bli snabbare och mer effektiv. Förslagen som vi nu tar emot handlar bland annat om hur hela asyl­pro­cessen ska förläggas till asyl­boenden. Förslagen kommer nu noggrant att analy­seras och därefter se hur tilläggs­direktivet ska utformas, bland annat med hänsyn till samarbets­partiernas överens­kommelse om transit­center, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Utredningens slut­betänkande redovisas senast den 31 augusti 2023.